FS Leasing

Лизинг с право на придобиване на собственост

Флейм Стартър представя нова услуга за своите приятели, партньори и нови клиенти.

Това е финансова услуга, в която клиента избира стоката и подава искане за лизинг. След проверка и одобрение на клиентския профил FS Leasing придобива стоката и сключва договор за лизинг с клиента. Всяка стока, предмет на лизингов договор е собственост на FS Leasing до изплащането на всички лизингови вноски и допълнителни такси, ако има такива. Когато лизинговият договор е приключен и с коректно изплатени задължения стоката се прехвърля в собственост на клиента.

Предмет на лизинговане могат да бъдат автомобили, техника, машини и съоръжения. Всяко предложение за лизинговане се разглежда строго индивидуално и одобрение се получава след покриване на задължителни изисквания, съгласно правилата на FS Leasing.

Използваните параметри за стоки са в рамките на: лизингови вноски до 36 месеца и при максимално оскъпяване до 30% от първоначалната стойност. 

За 2022 година FS Leasing определи максималната стойност за единица стока на лизинг да бъде до 20 000 лв.

FS Leasing следва стрикно и актуализира переодично правилата си за отпускане на кредит под формата на лизингова сдела с право на придобиване на собственост.

Правила за отпускане на кредит под формата на лизинг с правно на придобиване на собственост

 1. Всяко физическо лице български гражданин и юридическо лице регистрирано в Р България има право да кандидатства за отпусане на кредит под формата на лизинг с право на придобиване на собственост.
 2. Предмет на сделка за лизинг може да бъдат: дългосрочна услуга изплатена еднократно, стока, съоръжение, машини, техника, музикални инструменти, автомобили, влекачи, снегорини, кемпери, каравани,  камиони, мотоциклети, колела, мебели и обзавеждане и други.
 3. Всяко искане за кредит предполага клиентът сам да е избрал предмет на лизинг и да е убеден в неговата функционалност, качества и възможности за експлоатация. FS Leasing няма отношение към предмета на лизинг до момента на подписване на лизингов договор.
 4. Към всяко искане се подхожда винаги строго индивидуално. Всеки клиент и запитване има право на отговор – одобрение или отказ.
 5. Отговор се предоставя на всяко представено искане до 2 (два) работни дни по същия канал, по който е постъпило искането.
 6. Всяко искане получава Стандартен Европейски Формуляр, който изпълнява ролята на оферта от страна на FS Leasing към клиента.
 7. Всеки клиент получава и се запознава и с настоящите Правила.
 8. Всяка сделка следва да се определя със собствен индивидуализиран договор, погасителен план и надлежно потвърдени от клиента санкции при евентуални закъснения.
 9. Всички продукти и стоки, предмет на договор за лизинг, остават собственост на FS Leasing до пълното погасяване и приключване на лизинговия договор.
 10. Всички лизингови договори на FS Leasing не могат да превишат 30% олихвяване на сумата по договор, както и не може да прехвърля 10% от наказателна лихва при настъпили просрочия, съгласно законите на РБългария.
 11. FS Leasing определя 10% върху сумите на всички просрочени плащания, в това число застраховки, допълнителни разходи, данъци, погасителни вноски и други разходи, посочени предварително в погасителен план и лизингов договор и направени от FS Leasing по въвеждането на продукта или стоката в употреба.
 12. FS Leasing погасява първо закъснели плащания при постъпили средства (вноски и лихва), след което се погасяват падежирали вноски.
 13. FS Leasing определя лимит за еднократна сделка до 20 000 лв. Лимитът е валиден до отмяна или определяне на нов такъв.
 14. FS Leasing определя всички плащания да се извършват през банковата система. Разплащания в брой са допустими за суми до 5 000 лв. срещу получаване на надлежен платежен документ между страните.
 15. Одобрение за лизингова сделка може да получи и лице с лоша кредитна история и/или получили отказ от банкови институции или други кредитни институции.
 16. Всяка сделка по преценка може да бъде придружена с обезпечение или гарант, вписан в документите по сделката.
 17. По преценка на FS Leasing всяка стока може да бъде обект на допълнителна застрахована „Финансов риск“, като разходите по полицата са за сметка на клиента.
 18. Всяка сделка с падежирали неплатени суми над 90 дни се прехвърля за съдебно събиране или са обект на предявяване на щета по застраховка „Финансов риск“ към застрахователя в посочения в полицата срок.
 19. Всички разходи по събиране на задълженията извън сроковете, подписани в договор и погасителен план, както и разходи по досъдебни или съдебни събирания са за сметка на клиента.

Всички правила се приемат и променят само и единствено от Управителя и Собственик на „Флейм Стартър“ ЕООД. Всяка актуализация е описана и публикувана на сайта на FS Leasing.

Създаване на правилата – 20.06.2021 г.

Актуализация и определяне на лимити – 01.07.2022 г.