NORDFUNDS – форкес сметки от общ акаунт

„Нордфъндс“ беше създадено като управление на форкес сметки от общ акаунт. Този акаунт се нарича Мастър акаунт, а самото управление или копиране на сделки се нарича Мултиакаунт
мениджмънт (МАМ). Към момента на стартиране подобна услуга се предоставяше свободно в България и не противоречеше на регулациите. МАМ сметката се управляваше от екип от
трейдъри, за да се осигури 24/5 наблюдение на позициите. Проектът беше изключително успешен и работеше с ежедневна търговия малко над две години. Доходността на проекта беше приблизително 30% месечно, което лесно привлича нови клиенти и желаещи да се включат. Промяната на регулаторния режим наложи преместване на акаунтите в Австралия, както и събиране и комплектоване на документи за издаване на лиценз от КФН за управление на
портфейл по смисъла на ЗПФИ. Тази процедура не се отрази на доходността и на търговията. Като грешка, през призмата на времето, се отчита липсата на тегления на генерираната доходност. Единици са отказалите се, които изтеглиха първоначалната сума с точно 100 % печалба. В следствие на тази грешка се въведе правило за теглене на всяко 1-во число, ако има генерирана печалба до изваждане на първоначалния капитал.
Загубата на цялото портфолио се случи от ЕДНА единствена грешка – незатваряне на губеща позиция/позиции на един и същ инструмент. Тази единствена грешка в портфолио мениджърите
коства целия капитал. Дали уроците са научени и превенцията е оръжие срещу загуби на финансови активи, времето ще покаже.

Загубата на цялото портфолио се случи от ЕДНА единствена грешка – незатваряне на губеща позиция/позиции на един и същ инструмент. Тази единствена грешка в портфолио мениджърите
коства целия капитал. Дали уроците са научени и превенцията е оръжие срещу загуби на финансови активи, времето ще покаже.