Стартира борсовата търговия на фонда за инвестиции в злато

От 2 февруари 2021 г. стартира борсовата търговия на Българска фондова борса на националния борсово търгуван фонд Expat Gold.

С борсов код GLDX на БФБ дяловете на фонда ще бъдат достъпни за търговия през всеки борсов посредник у нас, включително и през индивидуална инвестиционна сметка при Експат.

Expat Gold се управлява от Експат Асет Мениджмънт и е първият у нас борсово търгуван фонд, който дава възможност на индивидуални инвеститори да имат ликвидна експозиция към благородния метал злато. Той следва пасивно цената на златото, като се стреми да репликира възможно най-близко движението на индекса LME PM Price Reference – Gold, изчисляван и публикуван от London Metal Exchange.

Златото се ползва със статут на убежище при извънредни ситуации и процеси в световната икономика. Сред основните фактори, които влияят върху покачването на цената на златото, са:

Нарастващи инфлационни очаквания

Ниски и отрицателни лихви

Конкурентни обезценявания на валутите от основните централни банки

Усилване на цялостното усещане за риск по света

Увеличаване на златните резерви от страна на централните банки

Характеристики на фонда за злато Expat Gold:

Нисък праг на инвестицията и лесно управление на експозицията

На Българската фондова борса минималният обем на сделка с дялове на Expat Gold е 1 дял, което го прави достъпен за широк кръг инвеститори. За разлика от покупката на физическо злато, където бульоните са неделими, при инвестиция чрез финансов инструмент увеличаването или намаляването на експозицията към злато се случва лесно с покупка/продажба на дялове на борсата.

Ликвидност

На БФБ маркет-мейкъри поддържат котировки на Expat Gold и гарантират възможността дяловете да се купуват и продават във всеки момент. Квалифицирани по проспект инвеститори имат достъп до първичен пазар, където дялове могат да бъдат купувани и продавани по всяко време директно от и на самия фонд.

Сигурно съхранение

Дяловете от борсово търгувания фонд се съхраняват в депозитари за електронни ценни книжа на името на инвеститора (с реална доставка и собственост върху инструмента). Сигурно и по-евтино в сравнение с вариантите и разходите за съхранението на физическо злато.

По-ниски транзакционни разходи

В общия случай българският инвеститор би имал по-ниски разходи за търговия с този инструмент на БФБ в сравнение с разходите за покупка и съхранение на алтернативни чуждестранни фондове върху злато. Достъпът до чуждестранни борсово търгувани фондове върху злато често е по-труден заради регулаторни ограничения и по-високи транзакционни разходи.

Без данъци

Печалбата от инструменти, търгувани на регулиран европейски пазар, е освободена от данък за физически и юридически лица, чиято юрисдикция на данъчно облагане е България.

Търсенето на борсово търгувани фондове (ETF), които инвестират в злато, се е увеличило повече от три пъти през 2020 г. Прекъсванията в производството, най-вече в Мексико, Перу и Южна Африка, и намаленото рециклиране на злато поради ограничения на движението на работна ръка подкрепиха цените.

Въпреки оптимизма за масово ваксиниране и постепенното възстановяване на глобалната икономика, цената на златото очакваме да остане стабилна през 2021 г., подкрепена от нарастващите инфлационни очаквания и отрицателните реални доходности. Доходността на държавните облигации е много ниска в момента и все повече инвеститори биха използвали златото, за да хеджират инвестициите си в акции. Централните банки също се очаква да увеличават позициите си в ценния метал.

Реалната доходност на дългосрочните облигации, която се очаква да бъде на още по-отрицателна територия, както и по-слабият щатски долар допълнително биха подкрепили цената на златото. В свят с нулеви лихвени проценти, основният канал, чрез който паричната политика може да повлияе на търсенето, е валутният пазар. Конкурентните обезценявания на валутите от основните централни банки биха могли да станат повтарящо се явление. В тази обстановка златото би било основен бенефициент.