Управление на портфейли

Под Управление на портфейл се разбира действия или бездействия по движението на финансови ресурси или инструменти, с цел тяхното увеличаване или защита. Това не следва законово определение или покриване на всички хипотези в капиталовите пазари. Посочва единствено какво се разбира от управление и какво се представя в настоящата секция на Инвестирането.


Според законовите изисквнаия да се управлява портфейл следва да си успешно завършил обучение и притежаващ сертификат за подобно управление. Най-популярните такива за Инвестиционен консултант и Брокер, сертификати от Комисия по финансов надзор на Р България. 

Дори и с такъв сертификат на частни начала, един консултант има право да управлява портфейлите на трима души с нотариално заверени пълномощни. Това изискване лесно се заобикаля и рядко се спазва, но нормативната реалност е такава.
Настоящата секция няма претенциите за директно управление на Ваши средства, нито ще Ви кани в определен Взаимен фонд или Фонд за управление на инвестиции. Тук ще посочваме вижданията, предположенията и реалното управление на собствения портфейл. Никой няма да Ви води или приканва към инвестиция, нито гарантираме успех или конкретна сделка. Представената информация и в повечето пъти вече с ясен резултат. Освен да предпазим Вас от грешни начинания, трябва да предпазим и себе си, че не подтикваме към търговия и не предоставяме инвестиционни съвети. Ние сме притежатели на всички необходими квалификации, сертификати, регистрации и разрешения за управление на търговски портфейл, валидни за целия ЕС, както и практикува реална търговия с финансови инструменти за собствена сметка. Не изпитваме притеснения от посочване на конкретна инвестиция или прогноза, но предпочитаме да запазим информационния характер на платформата тук.

Предоставената информация е без посочване на инвестираната сума, като винаги се следва ранжиране на риска и времето за предполагаема възвращаемост. Рисковете за капитала са в скала от 1 до 5, като 5 е с най-висок риск от загуба на целият инвестиран капитал.
Всяка инвестиция се свързва с конкретен срок за възвращаемост, като личното ни предпочитание е бърза възвращаемост, бързи резултати и максимално ускорен паричен оборот на инвестираните средства – при все спазване на всички изисквания за финансова сигурност.
Всички сделки с финансови инструменти са рискови и съществува напълно реалната възможност от загуба на капитали. Предоставената информация не е повод за сделка или покана за инвестиция. 

КФН издаде разрешение за организиране на договорен фонд Expat Natural Resources за инвестиции в енергийни ресурси и суровини.

Стартира договорен фонд Expat Natural Resources за инвестиции в енергия и суровини. Комисията за финансов надзор издаде разрешение за организиране на

договорен фонд Expat Natural Resources (Експат Природни Ресурси). Фондът се управлява от Експат Асет Мениджмънт и инвестиционният му фокус е насочен към секторите енергия, суровини, индустриални метали. Подходящ е за

инвеститори, които търсят постигане на висока доходност при поемане на висок

риск и запазване на ликвидността на инвестициите.

Експат създаде този фонд като еволюция на инвестиционната стратегия, насочена към секторите енергия и суровини, при управлението на която дружеството привлече като консултант водещия експерт в областта на енергетиката и природните ресурси Боян Рашев. Към днешна дата около 20 милиона лева вече следват тази успешна стратегия, като сумите се увеличават ежеседмично. Силният интерес към този наш продукт направи възможно и оправдано създаването на отделен инвестиционен фонд, който да даде достъп до

инвестиционната стратегия на повече инвеститори при по-добри условия.

Със създаването на този фонд българските индивидуални инвеститори ще имат лесен достъп до концентрирана експозиция върху енергийния и суровинен сектор. ДФ „Експат Природни Ресурси“ ще има динамично управлявано портфолио с инвестиции преобладаващо в акции на енергийни и добивни компании, публично предлагани на световните борси, борсово търгувани фондове върху суровини и фючърси за суровини, благородни и цветни метали.

Договорен фонд „Експат Природни Ресурси“ запазва високорисковия профил на „Стратегия Рашев“, като инвестицията през фонда ще даде някои допълнителни възможности за инвеститорите. Основни характеристики на фонда:

* Възможност за инвестиции с малки суми, включително и като елемент от по-диверсифицирано общо портфолио, и/или инвестиции с периодични вноски

* Без данък върху капиталовите печалби

– печалбата от инвестиции в договорни фондове е освободена от данък за български физически и юридически лица

* По-ниски транзакционни разходи, сравнено с инвестиции в пакет от индивидуални инструменти, икономии от размера

* По-добра регулация и по-добра диверсификация на риска, според приложимите изисквания за колективнте инвестиционни схеми

* Незабавна ликвидност – фондът е от отворен тип и поръчки за записване и обратно изкупуване на дялове ще се приемат всеки работен ден

* Не разпределя дивиденти. Печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите.

Задължително оповестяване на рисковете

Договорен фонд „Експат Природни Ресурси“ е с високорисков профил. Фондът попада в категория 7 от 7-степенната скала на индикатора предвид високата волатилност на подлежащите активи. Пазарният риск се изразява във възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни изменения в стойността на финансовите инструменти, част от портфолиото на фонда. Инвестициите в дялове на договорен фонд не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция и предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фонда. Други рискове – ликвиден, кредитен, лихвен, данъчен, регулатoрен, политически, операционен, ценови, валутен риск, риск от концентрация, системни рискове, риск при корпоративни събития, събития и др. Повече информация за рисковете може да се намери в Проспекта на фонда. Пълният пакет документи и информация за фонда,

включително такси, могат да бъдат разгледани на сайта www.expat.bg

За допълнителна информация относно фонда и възможностите за инвестиции,

може да се свържете с нашия екип за връзки с клиенти

+359 2 980 1881

clients@expat.bg

Управляващото дружество Експат Капитал, със своето лицензирано управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт, е най-голямата независима компания за управление на активи в България – със стотици клиенти от над 30 държави и инвестиции на над 55 пазара по света във всички класове активи. Една от основните бизнес линии на Експат е управлението на индивидуални инвестиционни сметки (доверително управление). Чрез инвестиционната сметка инвеститорът получава по-висока сигурност, доходност и контрол в сравнение с традиционните форми на спестяване, като същевременно има гъвкавост и незабавна ликвидност. В допълнение компанията управлява и фамилия от фондови продукти, като Expat Natural Resources е 19-ият фонд в портфолиото на Експат. Останалите са:

* 14 фонда, уникални за България и за региона от Франкфурт до Хонконг:

* 11 борсово търгувани фондове (ETF), регистрирани за търговия на 4 борси – Българската и Франкфуртската борса, а част от тях и в Лондон и Любляна

* Първия в региона „къс“ фонд – върху индекса SOFIX.

* Expat Global Art – първият в България фонд за инвестиции в глобално изкуство

* Expat Gold  – първият борсово търгуван фонд, следващ представянето на златото

* И още 4 инструмента:

* 3 договорни фонда с глобален фокус

* АДСИЦ за инвестиции в имоти Експат работи с утвърдени международни финансови институции, за да гарантира на своите клиенти сигурност и качество на услугите. Партньори на компанията са водещи банки, банки депозитари, световни и местни брокери, борси, оператори на индекси, маркетмейкъри, floor specialists и други финасови институции от цял свят. Оповестяване на риска Настоящото съобщение има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Настоящото представлява маркетингово съобщение.

Моля, прегледайте пълната документация на фонда, преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвеститорите трябва да имат предвид, че бъдещите резултати могат да подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и подлежащо на промяна в бъдещи периоди. Експат Асет Мениджмънт предоставя на всички заинтересовани възможността да се запознаят на български език с актуалните проспекти, документи с ключова информация за инвеститорите и счетоводни отчети на фондовете, управлявани от дружеството, на сайта на дружеството www.expat.bg, в офиса на дружеството (гр. София, ул. Г. С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа, както и на всички гишета, на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете.

Официални данни от Национален Статистически Институт

Като част от ВУЗФ Лаб представител на Флейм Стартър ЕООД, д-р Пламен Иванов участва в разработките, анализите и становищата на Лабораторията към учебното заведение. Представените данни от НСИ се използват основно за политически прочит поради предстоящите избори, но реалностите са различни. Посрещането на зимата и увеличаващата се реална инфлация се усеща повсеместно във всички сектори на икономиката. Представяме на Вашето безпрострастно внимание данните за Индекс на потребителските цени.

Позицията на Флейм Стартър остава непроменена. Необходима е консервативна политика с обществените ресурси. Ограничаване на разхоите и запазван на дълговата дисциплина. Налице са предпоставки за продължаваща политическа криза в България поне до лятото на 2023 както и макроикономическа нестабилност поради международната ситуация. 

В областта на индивидуланото предприемачество, съветите са съотносими. Заемайте консервативни позиции. Ниската доходност и стабилни доходи са за предпочитане пред загуби и задлъжняване. Бъдете внимателни, по-предпазливи от обикновенно и все така недоверчиви.

Flame Starter Ltd, инвеститор в Импулс 1 на BEAM пазара на БФБ

Общото събрание на Импулс 1, фонд за рисково инвестиране, беше отложено за 12 Август 2022 г. Очаква се представянето на резултатите на фонда, както и промяна в решението за изплащане на дивидент за 2021 год. Фондът се представя повече от успешно във финансово отношение и резултатите в дългосрочен план са добри, както и прогнозите за развитие и увеличаване на обемите също се запазват положителни. За съжаление цената на акцията на Българската борса се оказа в капана на ниската ликвидност, липсата на сериозна търговия и спад на технологичните компании по цял свят. Макрорамката няма да се промени в следващите месеци, но компаниите в които е инвестирано растат значително, търсят се нови еднорози, и се запазват доходите от стабилните компании. Не е тайна, че решението за увеличаване на прага за максимално стойност на BEAM пазара ще се отрази на няколко компании от сегмента изключително положително и инвеститорите ще следят внимателно повторните емисии или нови играчи, което да даде тласък на търговията.

В очакване сме на по-добра 2022 и 2023 година за инструмента и няма да се лишим от потенциялния двуцифрен ръст на акцията и дивидента за периода. Изказваме пълно доверие на Импетус Кепитъл като наш партньор в лицето на Ники Мартинов и екипът му.

Ако искате да прочетете повече, прегледайте тези файлове:

2_ImPulse I AD_ГФО 2021

3_ImPulse I AD_Доклад за дейността 2021 

Финансов сектор: оценки и очаквания #2/2022 

Министерство на финансите 


Финансов сектор _2_2022  

Клиентите на Експат Асет Мениджмънт с достъп до всичките няколкостотин фонда на Amundi

От тази година Експат Асет Мениджмънт стартира партньорство с Amundi – най-голямото дружество за управление на активи в Европа. Това партньорство дава възможност клиентите на Експат да имат чрез инвестиционната си сметка достъп и до цялото портфолио от няколкостотин договорни и борсово търгувани фонда, управлявани от групата на Amundi. До този момент българските ритейл инвеститори имат през различни дистрибутори достъп само до определен кръг от Amundi фондове, паспортизирани за България. 

Достъпът до широката палитра от фондови продукти на Amundi е ценна придобивка към инвестиционните възможности, които Експат предоставя на своите клиенти. Това ни дава възможност да структурираме и индивидуални стратегии, базирани изцяло или частично на фондовете на европейския асет мениджмънт гигант. Палитрата от фондове: активно или пасивно управлявани, индексни или тематични, покриващи определени сектори, региони или класове активи, управлявани от Amundi, дава допълнителни възможности за клиентите на Експат да защитят спестяванията си в среда на инфлация и пазарна турбулентност чрез активно управлявани инвестиции в първокласни стриктно регулирани финансови инструменти.

В настоящата среда необходимостта домакинствата и бизнесите да потърсят дългосрочни алтернативи, за да защитят спестяванията си, е все по-належаща. Такава алтернатива представляват инвестиционните стратегии, базирани на глобални финансови инструменти. Активно управляваните стратегии могат да включват разнообразни класове активи и комплексни хеджиращи инструменти, позиционирани да защитят инвестицията от различни пазарни рискове, включително и да постигат доходност при висока волатилност и в периоди на спадове на пазарите. 

Достъп до такива инвестиционни решения както за физически лица, така и за компании и организации, предлага Експат Асет Мениджмънт – най-голямата специализирана финансова институция за индивидуално управление на инвестиции и спестявания у нас. Чрез инвестиционна сметка при Експат инвеститорите имат достъп до инвестиционни възможности от цял свят, включително до над 100 000 фонда на едни от най-големите глобални асет мениджъри, както и до борсово търгувани инструменти от всички континенти. Това позволява компанията да създава за своите клиенти разнообразни добре диверсифицирани портфейли и успешно да навигира инфлационните процеси.

Инвестиционната сметка е спестовен продукт и е най-широко разпространеният начин на управление на спестяванията в развитите държави.

Инвестиционните сметки при Експат се отличават със следните важни характеристики:

  • Персонализирана стратегия според личните финансови възможности и житейски цели. Самостоятелно непрофесионалният инвеститор трудно може да се ориентира в богатата палитра от инвестиционни и спестовни продукти и да избере подходящите инструменти и правилното разпределение. При конструиране на инвестиционна сметка екипът на Експат определя подходящите стратегии и разпределение на активите на база рисковия профил на клиента, хоризонта на инвестицията, финансовите възможности и цели и други специфични изисквания и индивидуални характеристики. Индивидуалният подход спомага да бъдат структурирани решения както за консервативните инвеститори, които имат за цел да съхранят стойността на парите си, така и за по-рисково настроените, които търсят да максимизират печалбата.
  • Добра диверсификация и инвестиционен фокус върху глобалните икономики, което ограничава специфичните местни.
  • Незабавна ликвидност, без период на “заключване” и без такси за изтегляне на средства. Една от основните характеристики на инвестиционната сметка при Експат е да обслужва житейската и финансова динамика на всеки инвеститор. Няма фиксирани размер или периодичност на вноските, няма периоди на заключване на инвестицията.
  • Без мистериозни структурирани продукти “черни кутии” и без скрити такси. Пълна прозрачност по отношение на активите, в които са инвестирани средствата, доходността, която те носят, и разходите по управлението на портфейла.
  • Сигурно съхранение на активите в големи международни депозитари. Експат използва големи международни банки депозитари за съхранението на активите на своите клиенти – без кредитен риск към управляващо дружество, банки или посредници.
  • Активно професионално управление от екипа от портфолио мениджъри и анализатори на лидера в управлението на инвестиции и спестявания.

Повече информация за това какво представлява инвестиционната спестовна сметка и как работи за Вашите спестявания, може да научите тук.    

Flame Starter и Импетус Кепитъл

От платформта FlameStarter с нескрита гордост обявяваме подкрепата и сътрудничеството си с Импетус Кепитъл в лицето на Николай Мартинов и Виктор Манев. Компаният успешно регистрира няколко алтернативни фонда на българският капиталов пазар и повече от успешно реализира Първично публично предлагане на фонда ИмПулс 1 АД на Бийм пазара на Българска фондова Борса. Импетус участват в изграждането и консултинга на няколко проекта в различни сектори на икономиката, като реализират двуцифрен резултат на доходност за своите партньори.

На знаковата дата 07.07. се осъществи първично публично предлагане, което само за няколко часа беше напълно разпродадено, като дори останаха неудовлетворени купувачи и заявки. Импулс 1 АД е компания, която промотира проекта си едва миналата седмица, като ключов момент за агрантиран успех са фактите, че няма разходи за персонал и ще разпределя 90% от своята печалба като дивидент към инвеститорите.

С пожелания за дългосрочно сътрудничество и ефикасна доходност, екипът на FlameStarter ще подпомага презентирането, обясняването и отчитането на резултати на своите партньори като е активен участник в Импулс 1 АД. 

P2P ПЛАТФОРМАТА IUVO СЕ МЕСТИ В БЪЛГАРИЯ

Iuvo е част от групата Management Financial Group (MFG), която стартира своята дейност в България и има в структурата си компании с над 17 години история. На повечето потребители е известно, че платформата е тясно свързана с България и голяма част от оперативната и ръководна дейност на дружеството се осъществява от офиса в град София.

Виждаме отлични перспективи за развитие пред iuvo и плановете да ги реализираме са амбициозни. За да постигнем поставените цели и да усъвършенстваме услугите на iuvo, предвиждаме да осъществим плавен процес за цялостно преместване на платформата в България. Промяната е част от стратегията на Благовест Караджов, управител на iuvo, за дългосрочно развитие на компанията и част от плана за постигане на ефективност на управлението, с който цели да нареди дружеството в Топ 3 по инвестирани средства в сегмента.

„За нас е гордост и чест да можем да заявим своя произход, регистрирайки се именно в България, откъдето тръгват идеята и бизнеса ни, както и да се възползваме от предимствата на икономическата среда в България, така че да продължим да носим максимална добавена стойност на потребителите в платформата.“, сподели Благовест Караджов, CEO на iuvo. „Екипът на компанията и в момента е основно български. Едни от най-големите ни оригинатори са от Централна и Източна Европа и са предпочитани от потребителите ни от цяла Европа. Безспорен лидер сме на българския пазар. България е един от основните финтех, ИТ и аутсорсинг хъбове в Европа. Преместването на бизнес операциите тук ще намали значително разходите по поддръжка на платформата, което ни позволява да инвестираме повече в технологии и да постигнем много скоро нашата амбиция да предлагаме най-добрия UX/UI за нашите потребители.“

Важно е да уточним, че за средствата на потребителите няма да настъпят промени, а работата на платформата ще продължи по познатия до сега начин. Стриктно следваме AML/CFT регулациите на Европейския съюз и това ще продължи да бъде така и занапред. Работата ни ще продължи, както и до сега.

В момента iuvo е регулиран от Естонската финансова комисия и дружеството е регистрирано съгласно законодателството на Република Естония. В България предвиждаме регистрацията на iuvo да продължи да функционира под местния надзор. Във връзка с плановете ни за предоставяне на допълнителни услуги на нашите потребители предстои да стартираме и процедура по регистрация като представител на дружество за електронни пари.

Друга промяна, която се случи тази година, е поемането на управлението на iuvo от Благовест Караджов през април 2022г. Той стана част от семейството ни след повече от 20 години на ръководни позиции в различни компании с насоченост към иновации и високи технологии. Благовест има доказан опит и успех в създаването и управлението на комплексни решения в областта на финтех, телекомуникациите и електронната търговия. Част от обявените приоритети на Благовест още за първите месеци в качеството му на изпълнителен директор е технологичното обновление на платформата, иновациите и навлизането на нови пазари.

„В следващите две години основната ми цел е iuvo да е в Топ 3 по инвестирани средства сред платформите в сегмента. Убеден съм, че имаме пълния потенциал да го постигнем.“ – Благовест Караджов

За шестте години от създаването си iuvo привлече над 30 000 инвеститори и близо 270 милиона евро оборот на пазара, които са донесли средна годишна доходност от 9.2% на инвеститорите от създаването на платформата досега. Години наред iuvo е сред най-големите платформи по пазарен дял в континентална Европа. Мажоритарен собственик на платформата е MFG – група, която обхваща в структурата си небанкови финансови институции и финтех компании на 7 пазара в Европа и САЩ. Мисията на iuvo продължава да бъде предоставяне на иновативни продукти, които срещат интересите на потребители и оригинатори, като за тази цел се стремим постоянно да разширяваме обхвата на партньорствата си, както и да привличаме нови потребители, на които да предложим лесни, удобни и интуитивни за ползване продукти, индивидуално отношение и атрактивни условия на платформата.

Борсата пуска осем крипто ETN-и на пазар BSE International 

София, 17 февруари 2022 г. – Българска фондова борса (БФБ) стартира днес търговията с крипто инструменти, които са базирани и следват цените на Bitcoin и Ethereum. Инвеститорите, които търсят подходящи иновативни крипто продукти, могат свободно да търгуват с осем крипто ETN-и (Еxchange-Traded Notes), които за първи път в страната ни предлагат алтернатива на традиционните криптовалути. Със старта на новите инструменти БФБ се присъединява към водещи европейски борси като Deutsche Borse и Euronext, които пуснаха за търговия тези инструменти преди две години.

„С новите продукти на BSE International отговаряме на засиления пазарен интерес към крипто инструментите. Радваме се, че от днес можем да предложим един алтернативен актив за търговия на криптовалути, като улесним и опростим процеса за всички заинтересовани инвеститори. С крипто ETN-и от пазар BSE International инвеститорите не се ангажират да създават свои собствени криптопортфейли или криптографирани ключове, а същевременно получават гаранции, че избраните от тях инструменти са системно регламентирани и регулаторно изрядни.“, заяви доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

Чрез лансирането на новите крипто ETN-и, БФБ продължава дългогодишното си партньорство с Deutsche Borse и маркет-мейкъра Tradegate AG, който ще осигурява ликвидността на инструментите. Търговията с иновативните продукти се осъществява в евро и в рамките на обичайната търговска сесия.
Повече информация относно осемте предложения може да бъде открита на посочените линкове:

BTCetc – Bitcoin Exchange Traded Crypto
VanEck Vectors Bitcoin ETN
ETHetc – ETC Group Physical Ethereum ETP
VanEck Vectors Ethereum ETN
21Shares Bitcoin ETP
21Shares Ethereum ETP
WisdomTree Bitcoin
WisdomTree Ethereum

Disclaimer: Финансовите инструменти, издадени на базата на криптоактиви, са високорискова инвестиция и може да не са подходящи за всички видове инвеститори. Бъдещите инвеститори трябва да знаят, че цената на базовия(ите) актив(и), с който са обезпечени инструментите, може да имат по-висока волатилност в сравнение с други класове активи и следователно цената на инструментите може да бъде изключително волатилна. Инвеститорите следва да се уверят, че естеството, сложността и рисковете, свързани с криптоактивите, са подходящи за техните цели с оглед на тяхното финансово състояние. Инвеститорите могат да се запознаят с подробно описание на рисковете в базовите проспекти и окончателните условия на всеки един от инструментите.