Инвестмънт Секюрити Риск фонд – ISR

Пълното наименование, с което се описва характеристиката и целта на обединените средства във фонд е: Фонд за рисково инвестиране при инвестиционна сигурност. Търси се ефективна доходност при спазване на принципа на защита на капитала, диверсификация на портфолио и хеджиращи инструменти. Инвеститорът във фонда се съгласява за управление на портфейл, като неговите средства следват политиката и търговията на рисковият фонд ни, където са събрани средствата на всички инвеститори и се следват инвестиционните ни решения. Фондът инвестира и следи финансови инструменти, инвестиционни решения, и разнообразни форми на хеджиране с единствена цел: печалби над 30% на годишна база. Посочената цел може и да не бъде достигната, но е постоянно преследвана. Инвеститорите носят максимален риск при преследване на търсената доходност като при възможност целта се надвишава. Налице е ясна възможност да се загуби целият начален капитал, с което те предварително се съгласяват. Друг основен принцип на ISR е при реализирани 100% + от началният капитал, стартиралите средства се прехвърлят към фонда за фиксирана доходност. Таксата за управление се измерва само и единствено при наличие на печалба и в размер на 30% от реализираният приход на годишна база. Пример 1: Инвестирани 10 000 лв. След първата година са реализирани 40 % доходност в размер на 4 000 лв. Таксата за управление е 1200 лв. Новата отчетна година стартира с инвестирани 12 800 лв. Пример 2. Инвестирани 100 000 лв. След приключване на отчетната година са реализирани 30 % доходност в размер на 30 000 лв. Съответната такса е 10 000 лв за управление. Стартира се нова отчетна година с 120 000 лв. в която се реализира загуба от 5 % (6 000 лв.). Такса не се дължи за втората година и се стартира с 114 000 лв. Инвеститорът има право да заяви теглене на средствата си поне месец предварително или само на свободни от инструменти средства. Инвеститорът има право да се откаже по всяко време от следването на IRS. Такса се дължи дори и при отворени активни позиции и сделки. Инвестира се в: различни финансови инструменти, пазарни индекси, първично публично предлагане, ЕТФ-и на български и чуждестранни борси, форекс търговия, търговия на Българска Фондова Борса акции и облигации, покупки на колекторски пакети необслужени взимания или лоши заеми, капиталови вложения в компании или проекти, изобразително изкуство, взаимни фондове, стартъпи, покупко-продажба на движимо и недвижимо имущество, бързо и средно ликвидни вложения. Целта е максимална доходност при добра диверсификация на портфолиото и многооборотни цикли. Не се взима съгласие на клиента за всяка отделна инвестиция, но се информира чрез мейли и онлайн страницата на фонда. Няма входяща такса или такси за поддържане и обработка. Таксата за обслужване е 30% от доходността на годишна база, като тя се дължи в периода 1-31 Януари. Дори да има текуща позиция, или отворен проект, таксата се събира до 31 Януари максимум- допуска се погасяването на таксите да са като допълнително плащане или от други източници. В случаи на реализирана загуба такса не се дължи. !Да се подчертае – това е рисков фонд с рискови инвестиции и вероятност от пълна загуба на капитала!

Годишен отчет 2021