Имот в Костинброд

Анализираният поземлен имот е разположен в местността „Голяма падина“ в гр. Костинброд, общ. Костинброд, част от Софийска област.  Според информацията, предоставена от Възложителя, поземленият имот е с обща площ 48 388 м2, което е видно от Справка по кадастралната карта . Трайното предназначение на територията е определено като „урбанизирано“, а начинът на ползване – за полиграфическата промишленост. Според Общия устройствен план на Костинброд (актуален към 2010 г.) поземленият имот попада в терен със самостоятелен устройствен режим и по-специално терен за промишлеността.