ИНДИВИДУАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО Среда за лично развитие и доходност в условия на криза.

д-р Пламен Иванов

Средата на предприемчивите

Днес хората сме изправени пред предизвикателството да осъществяваме бизнеса си в условията на агресивна икономика, където средата е високо турбулентна, определено трудна за прогнозиране и ежедневно променлива. Трябва бързо и критично да осмислим своята мисия, визия и стратегия. Необходимо е да разглеждаме пазарната ориентация за реализация като цялостна философия, за да можем не само да задоволяваме все по-добре и точно вкуса на своите целеви клиенти и партньори, а и да създаваме нови пазари за своите качества и умения. Успех ще имат онези, които притежават предприемачески дух, стратегическо мислене и управление. Отмина времето, когато уникалното решение или изобретение е достатъчно за финансов успех. Отмина времето, когато достигането на ограничен кръг от потребители са достатъчи за съществуването и нормалното функциониране на компанията. Живеем, творим и се изграждаме в среда на моментална комуникация, бързо сменящо се потребителско мнение, където вече не продукта или услугата следва да е адаптивна, а цялата концепция за финансов успех трябва да се адаптира към постоянно променящият се свят. Предприемачеството се превръща в начин на мислине, в определен подход за решаване на проблеми, а инвестирането като част от всяко бизнесначинание, дори и в най-класическите формати – банкиране, застраховане, недвижимости, наеми, пасивен доход и т.н.

Инвестирането като подход, следва да бъде насочен към всички ресурси– в човешки качества, в суровини, в подобряване на материална база, в по-добри партньорства, във време, в обучения, в нови територии, в ИТ обезпечност, сякаш списъкът е безкраен. В същото време самото инвестиране следва да се разглежда като бизнес модел, начин за развитие на допълнителна доходност в домакинство, или основна дейност или услуга. Съвременните мултинационални компании, с огромна капитализация и стабилен финансов успех вече са с интегрирано материално или нематериално постоянно инвестиране вътре в себе си и навън към клиенти, среда, общество и влияние – следователно този приоритет следва вече да се сведе до индивидуалност и отделна личност преследваща същия успех. Управлявлението на сегмента инвестиране, или обучението и системите за инвестиции, чрез нови подходи, различни гледни точки и конкретизиране на цели и резултати е актуален и мултидисцлиплинарен проблем сведен до една единствена личност и доход, това е и предмет на настоящата разработка.

Възможностите

За да сте индивидуален предприемач следва да разучите и анализирате възможностите. В това число не само възможностите, които пазарите предлагат, а и това за какво имате време. Не пречи да сте предприемач или търговец с капиталови инструменти, докато работите стандартна рутинна работа, стига времето и ангажиментите Ви да позволяват. Пример за това е 24-часовата активност на онлайн боросово търгувани инструменти, по-късната американска сесия на пазарите спрямо нашата часова зона или дългосрочността на някои акции и облигации. Други инвестиции нaлагат ежедневна активност, някои еднократно за годината, други еднократно за десетилетие, но все пак активност, проучване, проследяване. Целта трябва да бъде съобразена с ресурсите, целта следва ресурсите. На първо място индивидуалните финансовите възможности. На второ риска, който сте склонни да поемете. На трето времето за възвращаемост на инвестицията, времето което следва да отделяте за своята инвестиция. Времето е необходим ресурс и следва да се разходва правилно. В това число съобразете се с регулярните си активности и напрежението с което посрещате промянта в ангажиментите си. В ресурса време трябва задължително да включите и търпението като фактор: колко бързо го разходвате, до колко сте склонни на твърде много търпение и какво е ресурсът време към целта на инвестицията. На четвърто, но не на последно място, нещото което се пренебрегва много често – колко и какво трябва да бъде научено, анализирано и възпроизведено, за да реализирате успешно своята инвестиция. Понякога да се научи и практикува нещо не става дума за време, бързина на възприемане, а включва и практика, проследяване, натрупване на история, преоткриване и анализиране на индивидуални качества като апетит към риск, апетит за печалби, възприемане на загуби, нови пазари, нови начини на анализ и самоподготовка. Подценяването на този елемент идва от широка обща култура, лесно достъпна информация, художествените измислици от книги и филми, или подвеждаща самоувереност. Да сте индивидуален предприемач означава да работите самостоятелно. Да извършвате задълбочени проучвания, да се справяте със самият процес, да носите самостоятелно риска и да посрещнете резултатът на Вашите собствени усилия било то положителен или отрицателен. Пандемията през 2020 година доведе до момент, в който всички услуги и стоки са достъпни онлайн. Лесно достъпният метод не означава лесни печалби. Лесно достъпният метод не означава, че пазарите и инвестирането са станали по лесни, а по-скоро по възможни.  Дори и досега да не е било реално настъпило, вече едва ли има представител на стока или услуга, който да не е направил възможно действието си дистанционно. В това число колкото и консервативен да е бизнесът с капитали, да се характеризираше с дискретни кабинети, бизнес за ограничен кръг от хора, огромни капитали, различен подход и отношение – съвремието ни даде удобството на дивана и лаптопа от вкъщи. Нормално с това се повишиха рисковете като измами, кражби на данни, откраднати профили и самоличности, измамни съобщения и оферти, фалшиви посредници, нерегламентирани сделки или куп други измамни схеми онлайн, но доказаните партньори са лесно проследими и проверими онлайн, за да сте сигурни в своите деиствия и инвестиции. След като сте направили първоначалните си проверки и сте стигнали до извод, че е назрял момент да сте индивидуален предприемач с допълнителна доходност при контролирани рискове, нека Ви запозная с детайлите.

Дигитализация на процесите

Иновациите в предприемачеството, развитието на ИТ индустрията и търсенето на нови инвеститори от страна на бизнеса доведе до пренасянето на сделки в интернет пространстовото. Това можете да видите и в начина на избор на недвижимости, сключването на застраховки, откриването на банкови или търговски сметки и т.н. Средата на капиталовите пазари през последните години също се пренесе почти изцяло в онлайн пространството. Всичко това не се дължи на пандемията, а на глобализацията на пазарите. Търсеният ефект да е по-достъпно, прозрачно и при по-малки разходи за инициатора предлагащ вариантите за инвестиция и сътрудничество. Вече сме далеч от гледките на „пода“ на фондовата борса, където в суматоха и блъсканица хвърчат листове със заявки и нареждания на инвеститорите, дондове и ограничен брох трейдъри. Всяка заявка вече е достъпна онлайн от всяка точка на света до всяко място на изпълнение. Рисковете за трансфер на информация, при това изключително чувствителна ценна информация и обект на интерес от всякакви подбуди, са сериозни дори и при неумишлени действия и бездействия. В настоящата разработка няма да се спрем детайлно на рисковете, но не следва и да се подценяват и пренебрегват.

Процесът – основни принципи.

За да започнете изграждането на собствено портфолио от финансови инструменти или дългосрочни инвестиции ви е необходим сигурен, проверен и доверен партньор. В зависимост от предприетата сделка и посока това може да е инвестиционен посредник, застрахователен агент или компания, борсов посредник, агент по недвижими имоти. Освен необходимостта от консултация, допълнителни разходи по комисион и представителството, използването на партньор в тези сделки е установено по закон. В случай че сте избрали инвестиции в недвижимости е необходимо да имате посредник познат под името брокер или агент. Той трябва да Ви представи картината, възможностите, хоризонтите, необходимите разходи по сделката и да договори от Ваше име търговска отстъпка или конкретна цена без значение дали сте продавач или купувач по сделката. Написаното е естествено и следва пазарната логика, но практиката показва, че това рядко се случва и са налице огромни комисионни, непродаваеми покупки, огромни съпровождащи разходи или имот, който стои неоползотворен под формата на наеми или препродажби. С цел да спестите комисонните за агент, може да се получи покупка на имот с висящи задължения, некачествено строителство, или необработваема земеделска площ и неизползваем парцел. Пазарът предлага да сте предприемач и чрез взаимни фондове за инвестиции в земеделски земи или строителни проекти, като инвестирате в дялово участие и реализирате доходност от промяна в цената на конкретният дял, плюс годишна доходност от дивиденти и ренти, както и с възможност за преференциални условия при покупко-продажби. При този вариант се изисква по дейно ваше участие и задължително инвестиционен посредник за сделките, в комплект с консултациите с брокер на недвижимостите. Като положителна страна на този вид индивидуално предприемачество се разглежда сравнително дългият хоризонт за сделките – минимум три години, минимален риск от загуби, с изключение на случаите за които споменахме. Пазарът с недвижимости или финансови инструменти върху земя и застроени площи сега се разраства и се радва на постоянен растеж в цените. Определено е вариант, който заслужава внимание, ако можете да покриете входните капиталови изисквания, които са сериозни.

При сключване на пенсионен фонд, застраховка или животозастрахователна полица е необходимо да разполагате със застрахователен агент, представител или директно с компания. Полицата трябва да разполага със всички прерогативи и отличителни знаци признати и одобрени от българските регулатори. Те са винаги срочни и с точно фиксирани рискове, които покриват. Винаги следва да се разглеждат като инвестиция с поглед за бъдещето. Рядко са с хоризонт под пет години и носят определена доходност от един определен момент нататък. Това важи и за пенсионните продукти и за животозастрахователните продукти. Полицата следва да бъде регистрирана по надлежен ред, с което да се определи и начина на плащанията от ваша страна. Изискванията и регулациите са много тежки, затова и рисковете от финансови загуби в конкретните продукти е сведен до минимум, но и доходността не е висока спрямо другите представени възможности тук.

В България в последните три години наблюдаваме сериозен ръст и интерес към взаимни фондове. Основна причина за това не е повишена доходност на хората или подобряване на благосъстоянието им, а големите обеми спестявания в банковите сметки при все по ниски лихвени нива. Самите банки се видяха в позиция да предлагат и рекламират подобни продукти, за да пренасочат ресурс и да добавят доходност към портфейлите си. При лихви под 1% при депозити и съхранение, една доходност от 3% на година изглежда като 200% печалба за портфейл. Това са интересни продукти познати отдавна в Западна Европа. Различни системи и комплект от инструменти, които в своето съчетаване предлагат различни нива на риск и доходност. Най-често съдържат национални ценни книжа, облигации и много рядко по волатилен инструмент като акции или валути. Всяка банка в България вече е представител и предлага подобни инструменти и всеки желаещ може да се запознае с тяхната история, съдържание и моментно представяне. Информацията за тях е задължително проверена и свободна за предоставяне, без ограничения. Завишеният интерес към подобни взаимни фондове доведе и до по интересни предложения със определено по-големи възможности за финансова реализация. Примери за това са инвестициоенен продукт съчетан от застраховка и национален индекс с фиксирана главница. Премина при слаб интерес, но въпреки това беше разпродаден напълно и оправда всички очаквания. Такива фондове се предлагат и от инвестиционни посредници базирани на национален индекс, ЕТF – инструмент, който е на база друг борсово търгуван инструмент или колективни инвестиционни схеми (КИС). Всички са регулирани, проверени и са под постоянен мониторинг от Комисия за Финансов Надзор, така че тяхната достоверност, реална оценка и история може лесно да се провери дори онлайн. Търсенето на диверсификация и привличане на повече инвеститори доведе и до далеч по интересните варианти като Фондове за земеделска земя, фондове за изобразително изкуство, фондове за строителни обекти. Първо, че могат да послужат за диверсификация на риска в условията на несигурност и пандемия, те се оказаха със стабилна доходност за последните 12 месеца. Основната доходност при тях се базира на цената на дяловото участие. Индивидуалният предприемач не се занимава с отдаването на ренти, продажби на имоти или изкуство, а следи единствено финансовите показатели на фонда си. Характеризират се със средни нива на риск, служат по скоро за допълване на портфейл и са сравнително краткосрочни: 3-7 години. Входният капитал, който се изисква не е задължително в десетки хиляди единици, което ги прави достъпни за повече хора. Потенциалът в тях тепърва ще расте, както и иновации в предложенията и съдружията.

Безспорно най-популярни и широко разпространени са онлайн платформите за моментална търговия. След като основно се използваха за спекулативни сделки със валута или договори за разлика вече се наблюдават иновации в тази посока, които могат дапредложат разнообразни портфеили за инвеститори. Няма как да пропуснем отбелязването на страхотното българско представителство в тези иновации на платформата Робин Худ, която засега е оторизирана единствено за американски граждани. Тя предоставя възможности за търговия с ценни книжа директно от борсата при минимални такси и комисионни. Набираща популярност и все повече последователи е платформата Револют, която освен търговия предоставя и портфейл също и парични преводи. Оналйан решения вече има и в пиър-ту-пиър платформи за инвестиции. В България оперират две големи такива платформи, които инвестират в потребителски кредити срещу комисион и печалба формирана от част от лихвата на кредита. Всички тези платформи са под различни регулаторни ограничения, но определено залат на много високи нива на сигурност и безопаснот на информация, транзакции и средства. Мастодонтът сред предлагащите онлайн търговия е софтуерът МетаТрейдър, който се предлага от около 90% от cfd-провайдъри. Позната е на много български трейдъри и търговията е под директен контрол на Комисията за финансов надзор през инвестиционните посредници предлагащи достъп до интструментариума. По-малко познати са платформите за социална търговия, където се следват и копират стратегии за търговия с финансови инструменти. Базирани са отново на същите технически решения и отново е необходима регистрация на търговска сметка при лицензиран инвестиционен посредник. С няколко думи изброявам съществуващите по-популярни решения за индивидуална търговия. Те са решения за индивидуално предприемачество, но за всички платформи характерно е, че са с висок риск за загуба на целият капитал и е необходимо задълбочено познание по технически и фундаментален анализ. Представянето и резултатите от онлайн търговия или директна спекула не зависи единствено от късмет или настроението на инвеститорите, а от многофакторни изключително специфични движения на пазарите и реакции от наднационални и национални решения и последствия. Търговията на платформите се установява постепенно като самостоятелна наука и възможност за самостоятелна бизнес реализация. За да бъде възможна тази реализация обаче е много важна ролята на инвестиционен посредник, който съгласно закона представлява и обслужва вашите сделки. Нека с няколко думи опишем принципното откриване на сметка за търговия, съгласно европейските регулаторни изисквания. Това представяне важи за откриването и на банкова сметка, сметка за допълнително пенсионно осигуряване или друга сметка за финансова активност, която носи допълнителна доходност и излага инвеститорите на специфични рискове. Най-разпространеното е откриването на сметка при посредник, където липсата на отделен елемент или компромиси при процеса, може да бъде знак за пропуски и компромиси при отчетността, регулярността и сигурността на инвестицията. Представянето на процеса се налага предвид огромните промени в законодателството през последните две години, които са последвани от новите за 2021 година последствия от Брекзит. Индивидуалният предприемач следва да е запознат освен със сложността на самите инструменти и рискове за инвестиция, с процесите и законодателството, което го защитават, и в последващите дейстивия отчетност и данъчни задължения.

Инвестиционното посредничество е процес. В него са включени няколко страни: индивидуален клиент, юридическо лице посредник, банка на клиента, банка на посредника, доставчик на ликвидност за желаният инструмент на инвестицията еднократна или многократна, регулаторни органи за всеки отделен момент. Трябва да се разбира, че предприемачеството не е моментна сделка в много от случаите не е еднократна сделка, а дългосрочно партньорство с посредници и агенти с години. Нека обясним процеса: инвеститор, частно или юридическо лице, взима решение за инвестиция като това решение може да е за плануван конкретен инструмент (например акция на предпочитана компания, излизане на пазара с публично предлагане, обмен на валута с цел спекула, покупка на дял от имот, земя или взаимен фонд и т.н. ), а може и да е решение за допълнителна доходност. Това лице се нарича условно: Клиент. Следващата стъпка е Клиентът да отвори своя търговска сметка в Инвестиционен посредник, за да може да извършва операциите по инвестиционните сделки. До него може да достигне лесно онлайн, или да проучи офис и среща на живо. Друг, много популярен начин доскоро беше да се използва Афилиейт, Introducing Broker, партньор на брокера, който отговаря за набирането на клиенти инвеститори. С промените в законовата рамка и европейските регламенти тази бизнес ниша бе напрактика затворена, макар и все още да съществуват извън ЕС. Ролята на партньор или агент е да запознае Клиентът с всички документи, рискове, да спомогне за инсталирането на необходим софтуер ако има и други консултански услуги, като неговото заплащане се формира от първоначалната инвестиция на Клиента или от неговият търговски оборот за определен период. Процесът достига до откриването на търговска сметка, която е строго специфична и целева за конкретната предприемаческа активност. С актуалните изисквания се преминава през видеоверификация по изключителни правила и попълване на декларативни форми информация за самият Клиент. Това е свързано с много документи, потвърждения, договори и допълнителни доказателства за произход на средства, разрешение за обработка на лични данни и други. Отварянето на сметка се счита за готово, когато е дадено разрешение за депозит от страна на Посредника. Средствата следва да постъпят по сегрегирана банкова сметка, отделна от банковите сметки на Посредника. Отново ще спомена за важността за допълнителни проверки за името, регулацията, репутацията, лицензиите и запознаването с рисковете на отделните инструменти, преди да се достигне до депозит по каквато и да е сметка. От момента на подписване на договор за посредничество или агент, Клиентът и Посредникът би трябвало да работят заедно за един общ интерес – финансова печалба. Договорите за посредничество за обемисти , трудни за четене, но в същото време са проверени от няколко институции и подлежат на мониторинг от регулаторите т.е. малък текст с дребен шрифт липсва. Възнаграждението на партньорът следва да е уточнено предварително – такси, комисиони, от какво се формират комисионните, например: търговски оборот, такса за представяне, месечни и годишни такси и т.н. Вариантите и формирането им са много и са изцяло търговско решение подлежащо на договаряне. В зависимост от решението на Клиентите те могат да търгуват самостоятелно, да взимат самостоятелно инвестиционните си решения, или да разкрият сметка за управление при управляващо дружество, възможно е да се инвестира посредством взаимен фонд при посредник, или друга схема за управление на търговската сметка. Вариантите са много и изборът на правилният често е труден. Съществува задължително отчитане на движенията по сметката – дневно, месечно и годишно, подава се от Посредника към Клиента, с което Клиентът следва да следи собственото си представяне без значение от инструментите, начина на управление, или пазарите където се инвестира. При реализиране на годишен положителен резултат някои (но не всички) търговски сделки и печалби подлежат на данъчно облагане. Посъветвайте се с Вашият Посредник или със специализиран счетоводител, за да не попаднете под ударите на НАП. Агенцията по приходите лесно ще засече движения заради задължението на посредниците да докладват към тях на месечна база. С реализирането на финансов резултат процесът за Клиента проключва, но не и за посредника. Той следва на дневна база да съобщи за сключените сделки за сметка на клиента или за собствена сметка. Този репорт се повтаря на месечна база и следва насрещната страна, доставчикът на ликвидност, да потвърди сделката документално. Когато двете страни потвърдят пред съответните регулаторни институции, тогава сделката се счита за приключена, отразена и осчетоводена. Посредникът има задължението да обработи и съхранява цялата документация по сделката за следващите десет години. Всеки елемент от този процес може да бъде обект на допълнителна „тематична“ проверка или проверка „по сигнал“ от местния или европейски регулатор, също от данъчни и съдебни органи, също и от специализирани институции следящи за мерките против изпиране на пари. Обобщено Процесът на инвестиционно посредничество далеч надхвърля стандартна сделка или трансакция и включва няколко заинтересовани страни дори и след неговото приключване. Това изцяло не изключва необходимите проверки на индивидуалният предприемач при избор на свои представител, посредник и агент, те остават задължителни преди каквато и да е стъпка за депозит.

Рекламите

Както вече беше споменато всички услуги са вече рекламирани и възможни онлайн. Инвестиционното посредничество и необходимите за всеки индивидуални проверки не правят изключение. Рекламата на продуктите и услугите от гледна точка на предприемач, търсещ реализация е рядко засягана тема. Присъствието онлайн е отделна материя извън техническото обезпечаване на самата услуга или проект. Всеки предлагащ услугата си, стока или друго присъства онлайн в наше време, но рядко споменава лицензията си, доходността си, очакванията си, или идеята си за краен резултат. Това не е случайно, а е законово ограничено. За посредниците и инвестиционните услуги има строго определен начин, в който те могат да се презентират онлайн. Съществуват задължителни елементи, които следва да присъстват на сайта: правна информация, лицензия, доклади, предупреждения за риск и други. Тази информация трябва да се актуализира периодично. Служи за няколко основни неща: правилно презентиране на компанията, коректно описание на услугите и инструментите, лесен достъп за дистанционна проверка от регулаторите, проверки от клиенти/инвеститори. Съществуват вариации от сайтове, дизайн и допълнителна информация, но задължителната информация следва да присъства, като отсъствието е повод за санкция, загуба на клиенти и доверие, лош имидж и съответно финансови загуби. Нека това е ориентир за всеки индивидуален предприемач относно достоверността и законовото съответсвие за проекта в които се впускат. Рекламирането сред най-големите социални мрежи в интернет подлежи на оторизация и допълнителен лиценз от собственика на мрежата. Така достъпът до измамни схеми, фалшиви реклами, нелицензирани инвестиционни услуги и подобни би следвало да е ограничен, но не и изцяло забранен или пък невъзможен. Всяко друго лицензирано дружество, след покриване на изискванията има собствено решение за рекламното съдържание, рекламните послания и обемите на рекламните си бюджети. Само че, това им собствено решение не е свободно. Има определени изисквания в подбора на думи, като следва те да не подтикват към търговия, да не обещават и да не гарантират печалби, да се открояват от хазартните послания и подобни. Има изисквания за големина на шрифта на надписите, както и задължителното поставяне на предупрежденията за риск. Всеки пропуск от описаните, както и възможността за тълкуване на съществуваща реклама, подлежи на санкция от редица регулатори, в това число не само български. Предвид масовото разпространение и лесен достъп, съществува риск за инвестиционните услуги да бъде докладван от обикновен интернет потребител, без изобщо да е клиент или свързан по някакъв начин – това също ще доведе до финансови санкции, в това число е възможно и отнемането на лиценза за дейност. Накратко рекламата в социални мрежи на инвестиционен проект или услуга е един голям плюс за самият проект, за неговата достоверност и увереност в положителен краен резулат, но не и елемент за решение за инвестиция.

            Бъдещето на сектора на инвестициите и предприемачеството

Сценариите за бъдещето на предприемачеството и инвестиционните услуги не са много. Напълно сигурно е, че статуквото и досегашното състояние не може да бъде запазено. Задължително броят дружества предлагащи инвестиционни услуги ще намалее в световен мащаб, а проектите-предложения за индивидуални играчи ще се увеличават. Достъпът до тези услуги ще бъде ограничен: както регулаторно, така и регионално териотриално и с не малък финансов ценз за вход. Изискванията за прозрачност проследимост на операциите и местата за изпълнение на инвестиции могат единствено да се увеличават. Регулаторите ще се стремят да увеличават своето влияние върху участниците на пазара, да направят всички техни действия по-предвидими и в определени рамки. Дали процесите ще преминат през нови законови решения или ще бъде оставен пазарът сам да се регулира – по-вероятно е, да бъде комплекс от двете. Към момента Европейските органи не предвиждат резки промени, но вече декларират нуждата от адаптации и промени в настоящите регулаторни актове, а оттам и във възможностите за инвеститорите. Секторът е изключително динамичен, а регулаторите не искат да са догонващи – искат да са определящи динамиката. Това ще се отрази неимоверно на пазарите. За предлагащите услугите, дейността и спецификата остава единственият избор да се адаптират и спазват всички регулаторни и пазарни новости и чак след това да се съобразяват с исканията и търсенията на инвеститорите. Всяка последваща промяна ще бъде в посока на защита на крайния клиент и в прозрачност на процесите. Промените ще защитят всяка форма на лична инициатива, но винаги остава мястото за личен избор.

От друга гледна точка, бъдещото развитие трябва да е в посоката на дигиталните технологии. В свят на скоростен обмен на информация и онлайн среда на купувачи и продавачи, предприемачи и изпълнители – проследимостта и сигурността следва да бъде изцяло автоматизиран, с минимални възможности за човешки неточности. По този начин действия от всяка точка на света ще имат следа и отчетност, която ще предпази всички участници от възможностите за измама, подмяна на информация или пране на пари. Самата дигитализацията ще изисква сериозни инвестиции, за да може да бъде изградена цялостната мрежа и комуникация между всички. Това е валидно за индивидуалните предприемачи, за агентите и посредниците, които вече го правят, така и за националните икономики, които бюджетират регулаторите си. В сферата на пожеланията е, че дигитализацията на процесите ще намали бюрократичната тежест. Теоретично би могло да намали и броя на регулаторите, когато е възможно автоматизирането на цялата дейност, включително сигнализиране при неточности или при нарушения. Въвеждането на дигиталните решения в частта за докладване, осчетоводяване, данъчни задължения и покриване на регулациите по-скоро, ще даде възможност за търсене на нови, може би по-успешни инвестиционни решения, повече доходност за индивидуалните инвеститори съответно повече приходи за националните икономики през прозрачна данъчна отчетност и мултипликатор за потребление и движение на парите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *