Взаимният фонд за облигации на Експат с доходност 4 пъти над инфлацията

Взаимният фонд Expat Global Bonds е реализирал  доходност от +62.12% от създаването си в края на 2009 г. до момента. Това е 4 пъти над нивото на инфлацията в Еврозоната за същия период (която възлиза на 15.17% с натрупване от ноември 2009 г. досега).
Експат Глобални Облигации (Expat Global Bonds) е договорен (взаимен) фонд от отворен тип, който дава експозиция към диверсифициран портфейл от ликвидни облигации (държавни и корпоративни) на емитенти от цял свят от предимно инвестиционен клас. Неговата цел е да търси баланс между съхранение на стойността на спестяванията и потенциал за добра доходност. Стреми се да предлага по-добра възвръщаемост от депозити и други нискорискови спестовни продукти, но с едно голямо предимство – инвестициите във фонда са напълно ликвидни и могат да се продадат по всяко време без загуба на доходност. А печалбата от тази инвестиция не се облага.
Със своята инвестиционна стратегия и активно управление от 2009 г. досега фондът на годишна база е предоставил на своите инвеститори нетна средногодишна доходност от +4.2%.  

Сравнение между представянето на ДФ Експат Глобални Облигации и нивото на инфлацията в Еврозоната и в България от създаването на фонда (XI.2009 г.) досега   Данните са за периода от 30.11.2009 до 23.08.2021 г. Източник: Expat Asset Management; Европейската централна банка; НСИ.
Кумулативни стойности от XI.2009 г. досега ДФ Експат Глобални Облигации: +62.12%
Инфлация в Еврозоната: +15.17%
Инфлация в България: + 21.10%
Средногодишни стойности от XI.2009 г. досега ДФ Експат Глобални Облигации: +4.2%
Инфлация в Еврозоната: +1.2%
Инфлация в България: + 1.6%  

Как да инвестирам?   Expat Global Bonds е управляван от една от най-големите компании за управление на активи у нас Експат Асет Мениджмънт. В този и стотици други инструменти на глобалните финансови пазари може да инвестирате чрез индивидуална инвестиционна сметка  при Експат.  
Такава сметка може да откриете бързо и сигурно онлайн, следвайки следните стъпки:
1. Попълнете нашия онлайн въпросник за определяне на рисковия профил.
2. Направете регистрация в мобилното приложение Евротръст за електронна идентификация и обмяна на документи.
3. Свържете се с нас, за да обсъдим конкретните стратегии и възможности, подходящи за вас.     Ако имате интерес към този инструмент или желаете да обсъдите с нашия екип цялостна стратегия за управление на личните спестявания,
  ЗАЯВЕТЕ СВОЯТА БЕЗПЛАТНА СРЕЩА (ОНЛАЙН ИЛИ НА ЖИВО)
Чрез нашата форма за резервация тук
или като се обадите на +359 2 980 2201 или пишете на 
clients@expat.bg  

Как работи инвестицията в договорен (взаимен) фонд?  
Договорният фонд представлява професионално управляван инвестиционен портфейл с конкретен инвестиционен фокус. Всеки инвеститор, закупил дялове от договорен фонд, на практика получава пропорционален дял от цялото портфолио на фонда и по този начин дори с малки суми постига добра диверсификация и експозиция към богата палитра от инструменти при по-малки транзакционни разходи и нулеви данъци. 
Инвеститорите купуват и продават дялове от фонда по определената за деня цена (НСА на дял). Тази цена се изчислява на база стойността на активите на фонда към дадения момент. Когато стойността на инструментите, в които фондът инвестира, се увеличава, расте и цената на фонда и съответно стойността на индивидуалната инвестиция.

Предимства
  Незабавна ликвидност. Дяловете са 100% ликвидни, инвеститорът може да купува и продава дялове по всяко време. Без данък печалба. Инвестициите в договорни фондове в България са освободени от данъци – 0% данък печалба за фирми, 0% данък върху доходите на физически лица.
Динамично разпределение на капитала с цел диверсификация и намаляване на риска. Всеки фонд съдържа в себе си десетки или стотици финансови инструменти от различни региони, икономически сектори и валути. Така инвеститорът получава по-добра диверсификация и експозиция към пазари, до които самостоятелно би имал достъп по-трудно или при по-високи разходи. 
Активно и професионално управление на портфейла. Фондовете се управляват от портфолио мениджъри и финансови анализатори, които ежедневно следят пазарите и световните икономически и политически новини и активно менажират портфолиото на фонда.
Инвестиция с нисък праг, подходяща за месечно спестяване.  Минималната инвестиция в договорните фондове на Експат е 100 лв., което ги прави подходяща форма и за месечно спестяване.
Отчетност и регулация. Договорните фондове оперират под непрекъснатия контрол на Комисията за финансов надзор. Актуална информация за цени, доходности, структурата на портфейла и отчети за дейността се публикуват на сайта на управляващото дружество.